Životní pojištění

V užším slova smyslu můžeme říct, že životní pojištění je pojištění proti negativním finančním důsledkům, které by přinesla smrt pojištěného, nebo-li „pojištění pro případ smrti“. V dnešní době je však běžné toto pojištění kombinovat s různými dalšími připojištěními a tudíž by se dalo životní pojištění v širším slova smyslu označit jako pojištění, jehož hlavním posláním je finanční ochrana pojištěného člověka a jeho blízkých osob proti důsledkům nepředvídatelných událostí, které by měly negativní dopad na jeho zdraví, zejména pak proti smrti.

Důvody uzavření životního pojištění

Důvodů pro uzavření životního pojištění můžeme nalézt hned několik. Všechny by se daly zobecnit asi takto: Životní pojištění uzavíráme tehdy, pokud by měla ona nepředvídatelná událost podstatné finanční dopady na nás či na naše blízké.

Příklad:

Manželé Alan a Alice se dvěma dětmi předškolního věku:

Alice: vedoucí logistického oddělení ve firmě XYZ, a.s. s měsíčním příjmem 70 000 Kč.
Alan: v domácnosti.

Protože už nechtějí bydlet v bytě uprostřed rušného města, chtěli by si koupit rodinný dům a jelikož nemají dostatek finančních prostředků, rozhodnou se pro hypoteční úvěr ve výši 2 000 000 Kč.

  1. Alice uzavře životní pojištění pro případ smrti na pojistnou částku 3 000 000 Kč.Jednoho dne ji naneštěstí srazí nepozorný zásobovač a zemře. Alanovi tedy zůstanou dvě děti, rodinný dům, dvoumiliónový dluh a příjem celé rodiny se sníží na nulu.Alice v pojistné smlouvě uvedla jako obmýšlenou osobu manžela, ten tedy dostane vyplacenou pojistnou částku, kterou šikovně investuje tak, že mu výnosy z ní pokryjí splátky hypotéky a ještě mu zůstane něco do kapsy, aby se mohl rozhoupat a najít si práci.
  2. Alice si uzavře životní pojištění pro případ smrti na pojistnou částku 1 000 000 Kč.V případě, že by pojistná částka byla nižší a Alice by zemřela krátce po uzavření, Alan by byl sice schopen s dobrou prací a vhodným použitím peněz tento finanční dopad nějak ustát, ale bylo by to pro něj určitě mnohem těžší než v případě vyšší pojistné částky.
  3. Alan uzavře životní pojištění pro případ smrti na pojistnou částku 3 000 000 Kč.Alici jednoho dne však srazí nepozorný zásobovač a zemře. Alanovi zůstanou dvě děti, rodinný dům, dvoumiliónový dluh a příjem rodiny se sníží na nulu s tím, že musí navíc platit mimo jiné i pojistné za své životní pojištění.Jelikož nemá dostatek finančních prostředků, je nucen rodinný dům odevzdat bance a ze dne na den se ocitne i s dětmi na ulici a bez práce.
  4. Ani jeden z manželů nemá životní pojištění.Po dvaceti letech, kdy je dům splacen, kdy si děti šly už vlastní cestou a kdy už oběma vypršely životní pojistky Alice zjistí, že jí Alan podvádí s pošťačkou a podá tedy žádost o rozvod. Alan je nucen si po rozvodu najít práci a peníze, které vysoudil mu nestačí na to, aby si pořídil vlastní bydlení, a tak se rozhodne pro hypoteční úvěr na 500 000 Kč a koupí si 0+1 byt. Když však spokojeně kráčí z realitní kanceláře s kupní smlouvou v ruce, přejede ho nešťastnou náhodou bývalý zaměstnanec logistického oddělení firmy XYZ, a.s., který byl pro porušování pracovní kázně propuštěn a nyní řídí autobus. Nehoda má pro Alana bohužel smrtící následky.Banka si ponechá byt 0+1 na pokrytí Alanova dluhu a jelikož žil sám, nemá jeho smrt žádný finanční dopad na jeho blízké.

U životního pojištění je vždy nutné:

  1. Posoudit, pro koho je uzavření pojištění důležité a pro koho ne.
  2. Na jakou částku by měl být pojištěn.
  3. Zvolit takové pojištění, které skutečně potřebuje (vybrat vhodnou kombinaci připojištění).

Rizikové životní pojištění

Pod pojmem rizikové životní pojištění rozumíme takové životní pojištění, při kterém klient platí pojišťovně pouze za pojištění (za pojistnou ochranu) a za náklady s touto službou spojené. Základ pojištění tvoří pojištění pro případ smrti. Navíc k němu lze sjednat mnohá další připojištění, jejich rozsah se u každé pojišťovny liší. Pojišťovna vyplatí v případě smrti (v případě sjednání pojištění pouze pro případ smrti) pojistnou částku obmýšlené osobě.

Kapitálové životní pojištění

Naopak u kapitálového životního pojištění klient platí za pojistnou ochranu a navíc ještě spoří. Kapitálové životní pojištění je tedy kombinace rizikového životního pojištění a spoření. Placené pojistné se skládá ze tří hlavních částí. První je platba za pojistnou ochranu. Druhá část – tzv. spořící složka jsou peníze určené ke spoření. Třetí část zahrnuje veškeré ostatní poplatky za náklady s oběma službami spojené. Ke kapitálovému životnímu pojištění lze rovněž sjednat různá připojištění (podle nabídky konkrétní pojišťovny).
Peníze určené ke spoření se akumulují v příslušném fondu pojišťovny, která je patřičně zhodnocuje. Aby nedošlo k jejich znehodnocení, stanovuje zákon tzv. technickou úrokovou míru (TÚM), která udává, kolika procenty ročně musí pojišťovna tyto peníze minimálně zhodnotit. Tato míra vlastně představuje garantovaný roční výnos (v podstatě by se dalo říct, že se jedná o stanovenou minimální roční úrokovou sazbu). Jelikož TÚM představuje minimální výnos, může být výsledné zhodnocení vyšší. (Ale taky nemusí!)

Základem pojištění je pojištění pro případ smrti nebo dožití. Což znamená, že v případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna obmýšlené osobě pojistnou částku a v případě dožití pojištěného se určitého věku (sjednaného v pojistné smlouvě) je pojištěnému vyplacena pojistná částka včetně tzv. podílů na výnosech, které v podstatě tvoří částku která se rovná rozdílu pojistné částky a peněz, které skutečně naspořil (včetně úroků).

Při předčasném ukončení pojištění z jiných důvodů než je pojistná událost je pojištěnému vyplaceno tzv. odbytné, které tvoří sumu naspořených peněz zvýšenou o jejich zhodnocení (úrok).

Pojistné u kapitálového životního pojištění bývá výrazně vyšší než u pojištění rizikového.

Příklad:

Hynek (30 let) se rozhodne koupit své čtyřicetileté přítelkyni, se kterou má 6 dětí velký byt. Vezme si proto hypoteční úvěr ve výši 2 500 000 Kč.

Hynek pracuje jako horník a navíc je živitelem celé rodiny. Aby rodinu zajistil, uzavře si pojištění na pojistnou částku 3 000 000 Kč na dobu 30 let a jako obmýšlenou osobu uvede svou přítelkyni.

  1. V případě rizikového životního pojištění by platil v pojišťovně ABC, a.s. pojistné ve výši 1 200 Kč měsíčně. Kdyby za 10 let od uzavření smlouvy zemřel, pojišťovna vyplatí jeho přítelkyni 3 000 000 Kč. Pokud by nezemřel, pojištění za 60 let skončí a Hynek nedostane nic.
  2. V případě kapitálového životního pojištění by platil v pojišťovně ABC, a.s. pojistné ve výši 8 000 Kč měsíčně. Pokud by za 10 let zemřel, vyplatí pojišťovna jeho přítelkyni 3 000 000 Kč. Pokud by nezemřel, za 30 let by v pojišťovně naspořil 3 350 000 (při TÚM 2 %). Pojišťovna mu vyplatí 3 000 000 Kč (pojistná částka) + zhodnocení 350 000 Kč.

V případě „vlastního kapitálového životního pojištění“ si založí rizikové životní pojištění, viz př. a), a částku 6800, která činí rozdíl pojistného u a) a b) měsíčně investuje s předpokládaným zhodnocením 5 %.

Pokud za 10 let zemře, dostane přítelkyně vyplaceno 3 000 000 Kč od pojišťovny a navíc bude mít naspořeno 1 105 000 Kč.

Pokud nezemře, nedostane Hynek za 30 let od pojišťovny nic, ale bude mít uspořeno 5 650 000 Kč.