Soukromé pojištění

Pojištění je zvláštním druhem služby, ve které kupující dostane „zboží“ pouze v případě, že nastane určitá událost. Tato událost je napsána v pojistné smlouvě a definovaná v tzv. všeobecných pojistných podmínkách, které musí být součástí každé pojistné smlouvy.

Podstatou pojištění zpravidla přesun rizika (následků nahodilé události) z jednoho subjektu (pojištěného) na druhý (pojišťovnu).

Hlavním posláním pojištění je ochrana proti důsledkům nepředvídatelných událostí s negativními finančními dopady.

Pojistitel (pojišťovna) – subjekt, který se zavazuje vyplatit finanční obnos v případě, že nastane událost, která je určená v pojistné smlouvě.

Pojistník – osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu.

Pojištěný – osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jinou hodnotu se soukromé pojištění vztahuje.

Pojistná částka – nejvyšší dohodnuté pojistné plnění.

Pojistné – platba pojišťovně za poskytnutí služby (pojištění).

Pojistná událost – událost, díky které vznikne právo na pojistné plnění od pojišťovny.

Pojistná smlouva – dvoustranný smluvní akt mezi pojišťovnou a pojistitelem, ve které se pojišťovna zavazuje poskytnout ochranu podle sjednaných podmínek a pojistník se zavazuje platit pojistné.

Oprávněná osoba – osoba, které vznikne v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.

Obmýšlená osoba – osoba, které vznikne v důsledku smrti pojištěného právo na pojistnou částku.

Pojistné riziko – pravděpodobnost, se kterou se může vyskytnout pojistná událost, čím vyšší je toto riziko, tím vyšší pojistné klient zaplatí.

Pojistka – potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.
Příklad:

Tchýně jde do pojišťovny ABC, a.s. a rozhodne se uzavřít rizikové pojištění pro případ smrti své snachy na 1 000 000 Kč.
Tchýně (= pojistník) platí 500 Kč měsíčně (= pojistné), na které má právo podle uzavřené pojistné smlouvy pojišťovna ABC, a.s. (= pojistitel). Snachu (= pojištěný) jednoho chmurného dne přejede auto (= pojistná událost) a pojišťovna nahlédne do pojistné smlouvy, kde je napsáno, že v případě smrti má vyplatit jejímu manželi (= obmýšlená osoba) 1 000 000 Kč (= pojistná částka). Manžel má proto po její smrti právo na to, aby mu pojišťovna vyplatila 1 000 000 Kč (= oprávněná osoba).